آئین‌نامه

آئین‌نامه یا نظامنامه(reglement) عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرائی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئین‌نامه‌های مصوب پارلمان نمی‌باشد. آئین‌نامه مصوب پارلمان داخل در مفهوم قانون به معنی اعم که شامل کلیه مصوبات پارلمان است می‌شود.

بیشتر بخوانید