برچسب: موجر

موجر 0

موجر

موجر به اجاره دهنده ٔ خانه یا باغ یا دکان یا ملک یا چیز دیگری را. مقابل مستأجر. در فقه شخصی که به موجب عقداجاره منفعت عینی را به شخص دیگری تملیک می کند به صورت موقت و در مقابل عوض معین.