قیاس

قیاس جاری‌کردن حکم شرعیِ یک موضوع بر موضوعی مشابه که حکمی درباره آن در قرآن و سنت و اجماع نیست. برای مثال، در قرآن، آمده است که آشامیدن شراب انگور حرام است؛ اما حکم شراب خرما بیان نشده است. اگر به این دلیل که شراب خرما مانند شراب انگور مست‌کننده است، نوشیدن شراب خرما را نیز حرام است.

بیشتر بخوانید