دفتر اسناد رسمی

یک دفتر اسناد رسمی (یا دفتر اسناد عمومی) در حقوق عرفی نهادی مدنی و معمولاً متشکل از یک مأمور دولتی است که توسط دولت برای ارائه خدمت به مردم برای موارد غیر-متنازع فیه از قبیل اعمال حقوقی و سپردن اختیارات تام و کسب و کار خارجی و بین‌المللی تعیین می‌شود. برخی از عملکرد اصلی دفتر اسناد رسمی شامل تصدیق‌ها، اقرارنامه‌ها و اظهارنامه‌های قانونی، و تصدیق و اجرای کلاس‌های خاصی از اسناد، و تأیید و تصدیق اعمال حقوقی و نقل و انتقالات، و ارائه رونوشت یا کپی اسناد انجام برخی اقدامات رسمی و قانونی دیگر از قبیل ارائه نمونه‌های رونوشت یا کپی از اسناد دفترخانه‌ای و انجام برخی دیگر از اقدامات رسمی بسته به حوزه قضایی می‌باشد.

بیشتر بخوانید