حقوق عرفی

حقوق عرفی به قواعد حقوقی گفته می‌شود که ریشه در عرف داشته و بر اساس فرهنگ جامعه به تدریج در طی سالیان دراز در هم تنیده شده، و در دل و جان فرهنگ جوامع جای دارد. از این رو جان سخت و دیرپا نیز هست؛ و هرگونه تغییر در آن به آن کندی شکل می‌گیرد. سرپیچی از قوانین عرفی و پیروی نکردن از آن، مجازات‌های گروهی را به دنبال دارد؛ از جمله به طرد شدن از جامعه و محروم شدن از پاره‌ای امتیازات اجتماعی می‌انجامد.

بیشتر بخوانید