اجازه کاشف

در هر مورد که عقد موقوفی (یعنی عقد غیر نافذ) واقع شده باشد نفوذ آن حاجت به اجازه دارد و اگر اثر اجازه نقل خصوص ملک(از حین عقد موقوف) باشد نه منافع و یا اثر اجازه، حکایت از نقل ملک و منافع، از حین وقوع عقد موقوف کند آن اجازه را کاشف گویند. و اگر اثر اجازه نقل ملک و منافع از حین اجازه باشد آنرا اجازه ناقل گویند.

بیشتر بخوانید

اجازه

اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط تاثیر عقد یا ایقاعی دانسته است که از دیگری(خواه مالک نباشد خواه مالک باشد، اما محجور باشد مانند سفیه) صادر شده است مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود، اگر پیش از آن صادر شود آنرا اصطلاحا اذن نامند گاهی بطور عام و با تسامح اجازه را اعم از اذن و اجازه بمعنی بالا بکار می‌برند و این استعمال از اغلاط است.

بیشتر بخوانید