برچسب: اجاره

اجاره نود و نه ساله 0

اجاره نود و نه ساله

در مالکیت 99 ساله شما می توانید در مدت مالکیت، آن ملک را اجاره نیز بدهید، اما در اجاره 99 ساله، مستاجر نمی تواند ملک استیجاری را اجاره بدهد، مگراینکه مجوز آن توسط مالک داده شده باشد. تفاوت دیگر این است که در این نوع مالکیت معمولا اجاره ای پرداخت نمی شود.

موجر 0

موجر

موجر به اجاره دهنده ٔ خانه یا باغ یا دکان یا ملک یا چیز دیگری را. مقابل مستأجر. در فقه شخصی که به موجب عقداجاره منفعت عینی را به شخص دیگری تملیک می کند به صورت موقت و در مقابل عوض معین.

مستأجر 0

مستأجر

مستأجر یا کرایه نشین به فردی گفته می‌شود که ملکی یا چیزی را از موجر (صاحب ملک) به اجاره بگیرد و مال الاجاره پرداخت نماید.

اجاره معاطاتی 0

اجاره معاطاتی

ایجاب و قبول(یا فقط ایجاب یا فقط قبول) آن غیرلفظی گفته‌اند در اجاره خدمات اجاره معاطاتی غیر قابل تصور است.

اجاره 0

اجاره

اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد؛ بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.

اجاره‌نامه 0

اجاره‌نامه

اجاره‌نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می‌شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره‌کننده (مستأجر) تنظیم می‌شود که شامل مشخصات طرفین قرارداد و میزان اجاره بها و مدت اجاره و مورد اجاره و شرایط طرفین در آن است.