دسته: واژه لاو

اباحه 0

اباحه

اباحه چیزی به معنی اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف و اخذ چیزی است.که در اصطلاحات زیر بکار رفته است:

آب‌های ساحلی 0

آب‌های ساحلی

از منظر حقوق بین‌الملل عمومی قسمتی از دریا که به فاصله 12 مایل دریایی از خط مبدأ ساحلی (از حد پست‌ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد) می‌باشد.

آئین‌نامه مستقل 0

آئین‌نامه مستقل

آئین‌نامه‌ای که مقام رسمی صلاحیتدار در حدود اختیار خود و بدون اینکه بمنظور اجراء قانون معینی از قوانین موضوعه باشد، وضع کند.

آئین‌نامه اجرائی 0

آئین‌نامه اجرائی

آئین‌نامه‌ای که برای اجراء یک قانون مقرر می‌شود. ممکن است آئین‌نامه اجرائی را خود مجلس و یا دولت و یا مقامات اداری کشور در حدود صلاحیتی که دارند تهیه و به معرض اجرا بگذارند.

آئین‌نامه 0

آئین‌نامه

آئین‌نامه یا نظامنامه(reglement) عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرائی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئین‌نامه‌های مصوب پارلمان نمی‌باشد. آئین‌نامه مصوب پارلمان داخل در مفهوم قانون به معنی اعم که شامل کلیه مصوبات پارلمان است می‌شود.

آئین دادرسی کیفری 0

آئین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، راه‌های اعتراض به آرا، سازمان قضاوتی، اجرای آرای قضایی، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع شده‌است.

آئین دادرسی مدنی 0

آئین دادرسی مدنی

آئین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.

آئین دادرسی تجاری 0

آئین دادرسی تجاری

آئین دادرسی تجاری یا آئین دادرسی بازرگانی رشته ای است از حقوق خصوصی داخلی که مربوط به رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال تجارتی است.

شورای حل اختلاف 0

شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف یکی از نهادهایی است که زیر نظر قوه قضائیه ایران فعالیت می‌کند.

جلسه دادرسی 0

جلسه دادرسی

جلسهٔ دادرسی یا جلسهٔ رسیدگی یا محاکمه نشستی است که در آن به دادخواهی دادخواه رسیدگی می‌شود. جلسهٔ دادرسی با حضور قاضی و هنگامی تشکیل می‌شود که مرجع قضاوتی، با تعیین وقت و دعوت قبلی از طرفین دعوا یا وکلای آنها، به دعوا یا امری که که خواهان مطرح نموده یا به ادعاهای اصحاب دعوا، رسیدگی می‌کند. جلسهٔ دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از آن تشکیل شود. جلسه در لغت به معنی نوعی نشست، مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای انجام امری یا شنیدن نطقی باداشتن یک رئیس است. و دادرسی هم در لغت به معنی محاکمه، قضاء و رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت می‌باشد، بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و محاکمه و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.