دسته: واژه لاو

لغات حقوقی,واژه حقوقی,لغات قانونی

اجازه کاشف 0

اجازه کاشف

در هر مورد که عقد موقوفی (یعنی عقد غیر نافذ) واقع شده باشد نفوذ آن حاجت به اجازه دارد و اگر اثر اجازه نقل خصوص ملک(از حین عقد موقوف) باشد نه منافع و یا اثر اجازه، حکایت از نقل ملک و منافع، از حین وقوع عقد موقوف کند آن اجازه را کاشف گویند. و اگر اثر اجازه نقل ملک و منافع از حین اجازه باشد آنرا اجازه ناقل گویند.

اجازه 0

اجازه

اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط تاثیر عقد یا ایقاعی دانسته است که از دیگری(خواه مالک نباشد خواه مالک باشد، اما محجور باشد مانند سفیه) صادر شده است مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود، اگر پیش از آن صادر شود آنرا اصطلاحا اذن نامند گاهی بطور عام و با تسامح اجازه را اعم از اذن و اجازه بمعنی بالا بکار می‌برند و این استعمال از اغلاط است.

اجاره نود و نه ساله 0

اجاره نود و نه ساله

در مالکیت 99 ساله شما می توانید در مدت مالکیت، آن ملک را اجاره نیز بدهید، اما در اجاره 99 ساله، مستاجر نمی تواند ملک استیجاری را اجاره بدهد، مگراینکه مجوز آن توسط مالک داده شده باشد. تفاوت دیگر این است که در این نوع مالکیت معمولا اجاره ای پرداخت نمی شود.

موجر 0

موجر

موجر به اجاره دهنده ٔ خانه یا باغ یا دکان یا ملک یا چیز دیگری را. مقابل مستأجر. در فقه شخصی که به موجب عقداجاره منفعت عینی را به شخص دیگری تملیک می کند به صورت موقت و در مقابل عوض معین.

مستأجر 0

مستأجر

مستأجر یا کرایه نشین به فردی گفته می‌شود که ملکی یا چیزی را از موجر (صاحب ملک) به اجاره بگیرد و مال الاجاره پرداخت نماید.

اجاره معاطاتی 0

اجاره معاطاتی

ایجاب و قبول(یا فقط ایجاب یا فقط قبول) آن غیرلفظی گفته‌اند در اجاره خدمات اجاره معاطاتی غیر قابل تصور است.

اجاره 0

اجاره

اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد؛ بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.

اجاره‌نامه 0

اجاره‌نامه

اجاره‌نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می‌شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره‌کننده (مستأجر) تنظیم می‌شود که شامل مشخصات طرفین قرارداد و میزان اجاره بها و مدت اجاره و مورد اجاره و شرایط طرفین در آن است.

ابلاغ 0

ابلاغ

رساندن یک سند رسمی(خواه از اوراق دعوی باشد خواه از اوراق اجراء احکام یا اجراء اسناد لازم‌الاجراء و …) به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص.